Ühendus Sport Kõigile arengukava 2016-2020

SISSEJUHATUS

Ühendus Sport Kõigile on 24. märtsil 1994. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Ühenduse ja 12. juunil 1991. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Liidu õigusjärglane. 20. mail 2003. aastal reorganiseeriti Eesti Tervisespordi Ühendus MTÜ-ks Ühendus Sport Kõigile.

 

Ühendusse Sport Kõigile kuulub 51 tervisespordi ja liikumisharrastusega tegelevat spordiklubi ja –ühendust. Ühenduse kompetentsi kuulub liikumisharrastuse ja tervisespordialase tegevuse initsieerimine ja üldkoordineerimine Eestis.

 

Ühendus Sport Kõigile propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, viib läbi üleriigilist kampaaniat „Terve Eesti Eest“, korraldab Spordinädalat, korraldab liikumisharrastuse koolitusi, omistab liikumisharrastuse treeneri kutset, annab välja metoodilisi materjale ning ajakirja „Liikumine ja sport“, korraldab seminare, koostab iga-aastast rahvaspordiürituste kalendrit ning haldab liikumisharrastuse portaali www.liigume.ee

 

Ühendus Sport Kõigile on Eesti Olümpiakomitee ning ülemaailmse tervisespordiorganisatsiooni TAFISA (Trim and Fitness Sport for All Association) liige.

 

VISIOON

Viia liikumisharrastuse määr elanikkonnas aastaks 2030 Põhjamaade tasemele.

 

MISSIOON

Aidata kaasa liikumisharrastuse arengule arengule Eestis, luues eeldused ja tingimused, mille kaudu liikumisharrastusest kujuneb iga eestimaalase igapäevaelu lahutamatu osa.

 

EESMÄRGID

Tegevuse eesmärkideks on tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise viljelemine ning sportlike eluviiside propageerimine ja laiendamine riigi elanikonna seas tugevdades selle kaudu rahva tervist, kehalist vormisolekut, elujõudu ja loomevõimet.

 

SIHTGRUPID

Ühendus Sport Kõigile tegevus on suunatud erinevatele vanuserühmadele. Arengukava realiseerimisega võimaldatakse kõigile liikumisharrastuse programmides osalemist.

 

TEGEVUS

 

Ühendus Sport Kõigile:

 1. koondab ja ühendab tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumisega tegelevaid ja sellega seotud spordiklubisid, -seltse, -liitusid ja -organisatsioone, korraldab, suunab ja koordineerib nende tegevust ning teostab metoodilist juhendamist;
 2. propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, arendab aktiivset tegevust selle tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;
 3. kaasab oma tegevusse tervisespordist, liikumisharrastusest ja looduses liikumisest huvitatud isikuid kogu elanikkonna seast;
 4. kavandab ja korraldab üleriigiliste tervisespordiürituste, tervisespordi ja liikumisharrastuse kampaaniate ja konkursside läbiviimist;
 5. arendab ja tugevdab tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alase tegevuse organisatsiooni, laiendab aktiivi ja teostab selle koolitamist;
 6. aitab kaasa tervisespordiks, liikumisharrastuseks ja looduses liikumiseks vajalike võimaluste ja tingimuste loomisele;
 7. kavandab ja organiseerib tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alast koolitust;
 8. hoolitseb tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise infosüsteemi toimimise eest, valmistab ette, annab välja ja levitab info-, teabe-, õppe-ja metoodilisi materjale vastavate trükiste näol;
 9. arendab koostööd tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alal tegutsevate organisatsioonidega teistes riikides, aga ka teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, õppeasutustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.

 

TEGEVUSPLAAN

 1. Euroopa spordinädala läbiviimine Eestis. Kultuuriministeerium on määranud ühenduse Euroopa spordinädala koordineerimise eest vastutavaks organisatsiooniks Eestis. Spordinädala eesmärgiks on tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust. 
 2. Liikumisharrastuse portaali LIIGUME.ee edasiarendus ja administreerimine ning täiendamine uute metoodiliste materjalidega Portaal on eesti ja vene keelne ning täiendatakse regulaarselt uute liikumisharrastuse materjalidega. Koostatakse iga-aastane tervisespordiürituste kalender.
 3. Üleriigilise liikumisharrastuse ajakirja "Liikumine ja sport" väljaandmine. Ajakiri on huvilistele tasuta kättesaadav ja sisaldab endas metoodilisi nõuandeid. Ajakiri ilmub 2 korda aastas.
 4. Liikumisharrastuse koolituste korraldamine ja koolitusmaterjalide väljaandmine. 
 5. Osalemine ROKi Sport Kõigile, TAFISA ja EL-i töös ning ühisprojektide elluviimine. Ühendus Sport Kõigile on Eesti esindaja ROKi Sport Kõigile ja TAFISA liinis. 
 6. Koostöös oma liikmesorganisatsiooniga viib ühendus igal aastal läbi 10 maakonnas vähemalt 15 üritust, mis on avatud kõigile. Osalejaid kokku ca 15 000. Propageeritakse kepikõndi, jalgrattasõitu, rulluisutamist, jooksmist, suusatamist jt spordialasid. 
 7. Arendatakse Facebookis Eestimaa liigub gruppi ja toodetakse liikumisharrastuse õppevideosid.
 8. Koostöös Tartu Ülikooliga arendatakse koolide liikumisprogrammi. 
 9. Viiakse regulaarselt läbi liikumisharrastuse uuring 1000 täiskasvanu hulgas. 
 10. Viiakse ellu projekti Sport ja Naised.
 11. Viiakse ellu teavituskampaaniat „Terve Eesti eest“.
 12. Viiakse läbi liikumisharrastuse teemakuusid.

 

SWOT ANALÜÜS

 

TUGEVUSED

 • Mitmekesine liikumisharrastuse sündmuste kalender www.liigume.ee
 • Liikumisharrastuse tõus täiskasvanud elanikkonna hulgas viimastel aastatel
 • Aktiivsete ja reaalselt tegutsevate klubide olemasolu
 • Hea koostöö TAFISA, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomiteega
 • Kiire ja kompetente infovahetus

 

NÕRKUSED

 • Projektipõhine rahastamine
 • Meedia orienteeritus saavutusspordile
 • Liikumisharrastuse juhendajate vähesus
 • Vabatahtlikke liikumise nõrk seis Eestis tervikuna

 

VÕIMALUSED

 • Liikumisharrastuse treenerite koolitamine
 • Ühenduse sisemise koostöö parandamine
 • Uue meedia võimaluste laialdasem kasutamine
 • Suurema avaliku tähelepanu saavutamineläbi erinebvate projektide
 • Erasmus+ programmides osalemine
 • Turundusprogrammide väljatöötamine

 

OHUD

 • Keskvalitsuse ja KOVide panuse vähenemine liikumisharrastuse valdkonda
 • Liigne keskendumine võistluste korraldamisele ja nendest osavõtule

 

FINANTSEERIMINE

Arengukava finantseerimise allikad on:

 1. toetus Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumilt
 2. projektitoetused Eesti Olümpiakomiteelt
 3. Spordinädala toetus Euroopa Komisjonilt
 4. liikmemaks
 5. sponsorlus
 6. koolituste osavõtutasud
 7. www.liigume.ee reklaamitulu

 

Arengukava on kinnitatud Ühenduse Sport Kõigile juhatuse koosolekul november 2015 ning on iga-aastaselt jooksvalt täiendatud.