Ühendus Sport Kõigile põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Ühendus Sport Kõigile (edaspidi põhikirjas Ühing) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides ning heategevuslikel eesmärkidel mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise viljelemisele ja edendamisele.

 

2. Ühing ühendab Eestis tervisespordi, liikumisharrastuseja looduses liikumisega tegelevaid ja sellega seotud üleriigilisi ning piirkondlikke spordiklubisid, -seltse, -liite ja -organisatsioone ning korraldab, suunab ja koordineerib nende tegevust.

 

3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, Eesti Spordi Hartast, Euroopa Sport Kõigile Hartast, ülemaailmse liikumise "Sport kõigile" põhimõtetest ning käesolevast põhikirjast.

 

4. Ühing rajab oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulistel alustel.

 

5. Ühing on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja iseseisev bilanss, kes omab õiguse avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ja teostada finantsoperatsioone.

 

6. Ühingul on oma lipp ja muu sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

 

7. Ühingu asukoht on Tallinna linn, aadress: Pirita tee 12, indeks 10127 ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

 

8. Ühendus Sport Kõigile on 24. märtsil 1994. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Ühenduse ja 12. juunil 1991. aastal asutatud Eesti Tervisespordi Liidu õigusjärglane.

 

II. ÜHINGU EESMÄRGID, ÜLESANDED JA TEGEVUS

9. Ühingu tegevuse eesmärkideks on tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise viljelemine ning sportlike eluviiside propageerimine ja laiendamine riigi elanikonna seas tugevdades selle kaudu rahva tervist, kehalist vormisolekut, elujõudu ja loomevõimet.

 

10. Eesmärkide saavutamiseks täidab Ühing järgmisi ülesandeid:

1) koondab ja ühendab tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumisega tegelevaid ja sellega seotud spordiklubisid, -seltse, -liitusid ja -organisatsioone, korraldab, suunab ja koordineerib nende tegevust ning teostab metoodilist juhendamist;

2) propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, arendab aktiivset tegevust selle tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;

3) kaasab oma tegevusse tervisespordist, liikumisharrastusest ja looduses liikumisest huvitatud isikuid kogu elanikkonna seast;

4) kavandab ja korraldab üleriigiliste tervisespordiürituste, tervisespordi ja liikumisharrastuse kampaaniate ja konkursside läbiviimist;

5) arendab ja tugevdab tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alase tegevuse organisatsiooni, laiendab aktiivi ja teostab selle koolitamist;

6) aitab kaasa tervisespordiks, liikumisharrastuseks ja looduses liikumiseks vajalike võimaluste ja tingimuste loomisele;

7) kavandab ja organiseerib tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alast koolitust;

8) hoolitseb tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise infosüsteemi toimimise eest, valmistab ette, annab välja ja levitab info-, teabe-, õppe-ja metoodilisi materjale vastavate trükiste näol;

9) arendab koostööd tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumise alal tegutsevate organisatsioonidega teistes riikides, aga ka teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, õppeasutustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;

10) tagab isikutele, kellele on Ühingu poolt antud kohustused või ülesanded, vastava koolituse või võimaluse enesetäiendamiseks;

11) pakub vastavalt võimalustele liikumisharrastuse ja tevisespordi valdkonda edendavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil ning annab vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale välja mitteriiklikke stipendiume ja toetusi;

12) võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning sõlmib vastavaid lepinguid.

 

III. ÜHINGU LIIKMESKOND

11. Ühingu liikmeteks on juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -seltsid, -liidud ja -organisatsioonid, aga ka teised organisatsioonid, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisespordi, liikumisharrastuse ja looduses liikumisega tegelemine, kes tunnistavad ja täidavad Ühingu põhikirja ning osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses. Ühingu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda Ühingusse ainult oma klubi kaudu. Ühingu tegevusse võib kaasata ka isikuid väljastpoolt liikmeskonda.

 

12. Ühingu toetajaliikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega soovivad materiaalselt kaasa aidata Ühingu eesmärkide elluviimisele. Toetajaliikmete ja Ühingu vahelised suhted rajatakse koostöölepingutele, kusjuures sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused. Toetajaliikmetele ei laiene käesoleva pöhikirja punktis 17 sätestatud õigused ning punktis 18 sätestatud kohustused.

 

13. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus, mille alusel juhatus teeb otsuse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse üldkoosolekul, edaspidi põhikirjas Ühingu konverentsil. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.

 

14. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liige võib Ühingust välja astuda pärast kahekuulist etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

 

15. Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Ühingut moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Ühingu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ja otsuseid. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest 10 päeva jooksul kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist Ühingu konverentsi poolt.

 

16. Ühingu liikmetel on õigus:

1) osaleda ja olla esindatud Ühingu kõigil üritustel ning tegevuses;

2) osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena konverentside töös ning olla valitud Ühingu juht-, kontroll- ja teistesse valitatavatesse organitesse, esindada Ühingut tema juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

3) esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

4) esitada Ühingu juhtorganitele taotlusi moraalse ja materiaalse toetuse saamiseks;

5) kasutada vastavalt kehtestatud korrale Ühingu sümboolikat;

6) kasutada vastavalt võimalustele soodustingimustel Ühingu vara;

7) moodustada Ühingu raames alalisi või ajutisi komisjone ja toimkondi ning kuuluda samaaegselt teistesse organisatsioonidesse;

8) kutsuda tagasi oma esindajad Ühingu valitavatest organitest ja Ühingust välja astuda.

 

17. Ühingu liikmed on kohustatud:

1) järgima Ühingu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ja otsuseid;

2) osalema oma esindajate kaudu korraliste ja erakorraliste konverentside ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

3) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Ühingu vara;

4) hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, seisma tema eesmärkide ja põhimõtete eest.

 

18. Ühingu nimel volituseta tegutsenud või volituse piire ületanud Ühingu liige või muu isik kannab vastutust õigusaktidega sätestatud korras.

 

IV. ÜHING JUHTIMINE JA TEGEVUSE KONTROLL

19. Ühingu kõrgemaks organiks on konverents, millel võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Konverentsi kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Konverentsi kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 30 päeva, kusjuures teates peab olema ära näidatud toimumise aeg, koht ja päevakord.

 

Ühingu erakorraline konverents kutsutakse kokku hiljemalt ühe kuu jooksul juhul, kui seda nõuavad Ühingu huvid või kui seda nõuab vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest, revisjonikomisjon või peab vajalikuks juhatus.

 

20. Konverents on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid ja selles on esindatud vähemalt 1/2 Ühingu liikmetest. Kui konverents ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul kokku uue konverentsi sama päevakorraga. Teist korda kokkukutsutud konverents on pädev vastu võtma otsuseid, sõ1tumata konverentsil esindatud liikmete arvust.

 

21. Ühingu liikmesorganisatsioonid võtavad konverentsist osa oma seaduslike esindajate või teiste esindajate kaudu, kes omavad selleks lihtkirjalikku volikirja. Esindajad saavad samaaegselt esindada ainult ühte liikmesorganisatsiooni. Igal Ühingu liikmesorganisatsioonil on konverentsil üks hääleõiguslik esindaja. Igal Ühingu liikmesorganisatsioonil on konverentsil hääletamisel üks hääl.

 

22. Konverentsi juhatab juhatuse esimees, edaspidi põhikirjas Ühingu president või aseesimees, edaspidi põhikirjas asepresident, või liikmete soovil konverentsil valitud juhataja. Konverents viiakse läbi konverentsil vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse konverentsi reglemendiga. Konverentsi kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla konverentsi juhataja ja protokollija.

 

23. Konverentsil arutatavate küsimuste ring ei ole piiratud, otsustada võib kõikide Ühingu tegevusse puutuvate küsimuste üle, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse või Ühingu mõne muu organi pädevusse, kusjuures konverentsi ainupädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine ja täiendamine, Ühingu eesmärkide muutmine;

2) juhatuse poolt esitatava konverentsidevahelise perioodi tegevusplaani ja finantsaruande kinnitamine;

3) majandusaasta aruande kinnitamine;

4) revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;

5) presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmete valimine;

6) presidendi, asepresidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

7) revisjonikomisjoni liikmete määramine;

8) Ühingu ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine.

 

24. Konverentsi otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole konverentsis osalenud Ühingu liikmete esindajatest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vahemalt 9/10 Ühingu liikmete nõusolek.

 

25. Konverents võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on esindatud üle 1/2 Ühingu liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 konverentsis osalenud liikmete esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

 

26. Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete alammäär on 7 ja ülemmäär 15. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik ning vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.

 

27. Ühingu president ja asepresident kuuluvad juhatuse koosseisu. Ühingu president tegutseb põhikirja alusel ning esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes ja kõikide isikute ees ainuisikuliselt.

 

28. Juhatuse liikme võib konverentsi otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse konverentsil juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist juhatuse poolt kehtestatud korras.

 

29. Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet Ühingu tegevuse ja juhtimise kohta ning esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab Ühingu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid Ühingu liikmete arvu kohta.

 

30. Ühingu juhatus otsustab kõik Ühingu tegevusse puutuvad küsimused välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad Ühingu konverentsi ainupädevusse. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

1) tegevuse operatiivne juhtimine;

2) sekretariaadi palgalise koosseisu kinnitamine, tööjuhendite kinnitamine ja töötajate ametipalkade määramine;

3) aasta tegevuskava ja eelarve koostamine ning kinnitamine;

4) tegevust käsitlevate ja määravate dokumentide ettevalmistamine ja vastuvõtmine;

5) arenguprogrammide väljatöötamine ja kinnitamine;

6) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine, liikmete kohta arvestuse pidamine;

7) komisjonide, toimkondade ja teiste institutsioonide moodustamine, nende juhtide nimeline kinnitamine ja volituste määramine;

8) ürituste kalendri, ürituste juhendite ja eelarvete kinnitamine;

9) sümboolika kavandite ning nende statuudi kinnitamine;

10) toetuste määramine aktivistidele, treeneritele, juhendajatele ja juhtidele;

11) vaidlus- ja distsiplinaarküsimuste otsustamine;

12) konverentside ettevalmistamine ja konverentside otsuste elluviimine;

13) rahvusvahelistesse tervisespordiorganisatsioonidesse ja üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

14) välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

15) laenude võtmise üle otsustamine, laenude piirsuuruste kindlaks määramine;

16) kinnis-ja vallasasjade omandamine.

 

Juhatusel on õigus Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada ja asjaõigustega koormata konverentsi otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.

 

31. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui kord kahe kuu jooksul. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekus osaleb vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema äraolekul asepresident või presidendi poolt volitatud juhatuse liige.

 

Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamus, kusjuures koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 kohalviibivatest juhatuse liikmetest. Võrdse häälte arvu korral otsustab presidendi või tema volitusel koosolekut juhtiva isiku arvamus. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 

32. Juhatus võib võtta tööle ja vabastada töölt Ühingu peasekretäri, kes:

1) tegutseb Ühingu põhikirja alusel ning juhatuse ülesandel ja volitusel;

2) korraldab Ühingu praktilist tööd, lahendab Ühingu eesmärkidest tulenevaid ülesandeid ja tema tegevust puutuvaid üldküsimusi;

3) organiseerib sekretariaadi praktilist tööd, annab välja korraldusi ja juhendeid;

4) vastavalt juhatuse otsusele kasutab oma kompetentsi piires Ühingu vara ja vahendeid;

5) avab krediidiasutustes arveldus- ja muid arveid, sõ1mib lepinguid;

6) võtab tööle ja vabastab töölt sekretariaadi töötajaid;

7) esindab Ühingut kõigis organisatsioonides.

 

33. Ühingu finants-majanduslikku tegevust kontrollib revisjonikomisjon, kes valitakse konverentsi poolt ja konverentsi otsuses näidatud volituste ajaks. Revisjonikomisjoni kuulub kuni 3 liiget, kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud, nad ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega olla Ühingu palgalised tootajad. Revisjonikomisjon valib endale hiljemalt kahe nädala jooksul esimehe. Juhatus peab võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab Ühing konverentsile.

 

V. ÜHINGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

34. Ühingu vahendid ja vara moodustuvad:

1) riigieelarve eraldistest;

2) riikiikest toetustest ja toetustest üleriigilistelt spordiühendustelt;

3) toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;

4) kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest ning pärandustest;

5) põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavate ürituste tulust;

6) sponsor- ja reklaamilepingutest laekuvast tulust;

7) tuludest, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

8) muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

 

35. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad Ühingule ning neid kasutatakseja käsutatakse Ühingu eesmarkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest.

 

36. Ühing peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab Ühingu juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need konverentsile kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Ühing maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides satestatud korras. Ühing esitab omategevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

 

37. Ühingu krediidi kasutamise õigus on presidendil, asepresidendil ja peasekretäril.

 

VI. ÜHINGU LÕPETAMINE

38. Ühingu tegevus lõpetatakse:

1) konverentsi otsuse alusel, kui Ühingu tegevuse lõpetamine on lülitatud konverentsi päevakorda iseseisva punktina, sellest on Ühingu liikmetele ettenähtud korras teatatud, konverentsil on esindatud 1/2 Ühingu liikmetest ja selle otsuse poolt hääletab üle 2/3 konverentsist osalenud liikmete esindajatest;

2) pankrotimenetluse alustamisel;

3) Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

4) konverentsi võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ette nähtud organite liikmeid;

5) muudel Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

 

39. Ühingu tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib konverents likivideerimiskomisjoni, kes lahendab kõik Ühingu juhtimise, vara ja asjaajamisega seonduvad küsimused.

 

40. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud Ühingu vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Muudatused ja täiendused põhikirjas on vastu võetud ja kinnitatud Ühendus Sport Kõigile erakorralisel konverentsil (üldkoosolekul) 19. juunil 2007. aastal Tallinnas.

 

Gunnar Kraft

President